Regulamin Usługi Odkupu

Firma ZM Holding sp. z o.o. pod marką HokoBack prowadzi odkup używanych urządzeń elektronicznych. Urządzenie możesz nam sprzedać stacjonarnie w salonie Vedion przy ul. Kulczyńskiego 2 w Warszawie lub zdalnie.

Przedstawione poniżej warunki obowiązują przy sprzedaży urządzenia elektronicznego firmie ZM Holding sp. z o.o. w procesie zdalnym.

Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i zasady odkupu prowadzonego w Sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem www.vedion.pl. Właścicielem Sklepu jest spółka ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.vedion.pl, w sposób umożliwiający Kupującym pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 1. Zakres i definicje
  1. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży urządzeń elektronicznych zawieranych zdalnie pomiędzy Sprzedawcą, a firmą ZM Holding sp. z o. o.
  2. Usługa Odkupu – usługa polegająca na sprzedaży urządzenia elektronicznego na rzecz firmy ZM Holding sp. z o.o.
  3. Sprzedawca – osoba fizyczna, która sprzedaje urządzenie elektroniczne firmie ZM Holding sp. z.o.o.
  4. Kupujący – pełnomocnik upoważniony do odkupu Urządzenia elektronicznego na rzecz ZM Holding sp. z o.o.
  5. Oprogramowanie – program umożliwiający diagnozę i wycenę urządzenia elektronicznego.
  6. Urządzenie elektroniczne – sprzęt elektroniczny, który Sprzedawca zamierza sprzedać.
  7. Spotkanie zdalne – rozmowa telefoniczna albo spotkanie wideo (online), podczas którego następuje wymiana informacji między Sprzedawcą i Kupującym w celu wyceny Urządzenia elektronicznego.
  8. Diagnoza i wycena urządzenia elektronicznego – proces mający na celu ustalenie stanu technicznego Urządzenia elektronicznego i adekwatnej do tego stanu wyceny; polega na połączeniu informacji zebranych od Sprzedającego oraz automatycznie zbieranych przez Oprogramowanie


 2. Oświadczenia Sprzedawcy
  Jako Sprzedawca urządzenia elektronicznego oświadczasz, że:
  1. Jesteś osobą pełnoletnią, a Urządzenie jest Twoją wyłączną własnością
  2. Urządzenie nie było przedmiotem przestępstwa
  3. Urządzenie jest wolne od wad prawnych, nie jest obciążone prawami osób trzecich
  4. Nie toczy się postępowanie sądowe lub sądowo administracyjne związane z Urządzeniem
  5. Nie jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna w stosunku do Urządzenia
  6. Urządzenie zostało kupione na potrzeby prywatne i nie zostało wprowadzone do Twojego majątku firmowego
  7. Odpowiadając na pytania o stan Urządzenia podczas diagnozy i wyceny udzieliłeś wyłącznie prawdziwych odpowiedzi i nie zataiłeś żadnych wad Urządzenia.
  8. Informacje dotyczące konta, na które nastąpi przelew środków za Urządzenie elektroniczne, są zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędy dotyczące jego deklarowanych informacji bankowych.
  9. Zobowiązujesz się do przejęcia odpowiedzialności cywilnej tytułem roszczeń osób trzecich , które wynikają z ze złożenia przez Ciebie nieprawdziwych oświadczeń z pkt. 2.2-2.7.
  10. Akceptujesz niniejszy Regulamin i zobowiązujesz się przestrzegać jego postanowień.


 3. Wycena Urządzenia elektronicznego
  1. W celu diagnozy i wyceny Urządzenia elektronicznego Sprzedawca i Kupujący umawiają się na spotkanie zdalne: rozmowę telefoniczną lub rozmowę wideo. W tym celu Sprzedawca udostępnia Kupującemu dane kontaktowe: numer telefonu lub adres malowy.
  2. Podczas spotkania zdalnego Kupujący umożliwia Sprzedawcy zainstalowanie i uruchomienie aplikacji do diagnozy i wyceny (Oprogramowanie).
  3. Sprzedawca musi spełnić minimalne warunki techniczne, aby zainstalować Oprogramowanie i uruchomić aplikację do wyceny: na wycenianym Urządzeniu zalogować się Apple ID, włożyć do Urządzenia aktywną kartę SIM (o ile jest taka możliwość), podłączyć Urządzenie do dowolnej sieci WiFi. Do wykonania zdjęć Urządzenia niezbędny jest telefon z aktywną kartą SIM i połączeniem WiFi (również na tym telefonie trzeba będzie zainstalować Oprogramowanie).
  4. Sprzedawca odpowiada na pytania dotyczące statusu prawnego i stanu technicznego Urządzenia (w tym na pytania aplikacji zainstalowanej na sprzedawanym Urządzeniu).
  5. Po zebraniu danych Oprogramowanie pokazuje kwotę odkupu, czyli ostateczną wycenę Urządzenia elektronicznego.
  6. Kupujący ma prawo odmówić odkupu Urządzenia elektronicznego bez podania przyczyny.
  7. Wycena obowiązuje przez 2 tygodnie pod warunkiem niepogorszenia stanu wizualnego i technicznego Urządzenia. Po upływie 2 tygodni należy powtórzyć proces diagnozy i wyceny.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży
  1. W przypadku zaakceptowania kwoty wyceny przez Sprzedawcę, Strony zawierają Umowę Sprzedaży.
  2. Kupujący przesyła Sprzedawcy do podpisu Umowę Sprzedaży wraz z Certyfikatem Wyceny Urządzenia elektronicznego na podany przez Sprzedawcę adres mailowy.
  3. Umowa Sprzedaży może zostać podpisana przez obie strony podpisami elektronicznymi lub – jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę – Sprzedawca podpisuje ręcznie, a następnie przesyła Umowę do Kupującego.
  4. Sprzedawca, podpisując Umowę, potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  5. Kupujący zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu własności (np. kopii dowodu zakupu), jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do własności lub pochodzenia Urządzenia.


 2. Przygotowane Urządzenia elektronicznego
  1. Sprzedawca przed wysyłką Urządzenia elektronicznego do Kupującego zobowiązany jest
   1. Wylogować się z Apple ID, usunąć wszelkie hasła zabezpieczające dostęp do Urządzenia elektronicznego.
   2. Usunąć wszelkie prywatne dane z Urządzenia. Kupujący po otrzymaniu Urządzenia dokona czyszczenia danych certyfikowanym Oprogramowaniem, jednak Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z pozostawienia danych na Urządzeniu przez Sprzedawcę.
 1. Transport Urządzenia elektronicznego
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Urządzenie elektroniczne do Kupującego niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty nadania maila z Umową Sprzedaży. Za dzień dostarczenia uznaje się dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
  2. Transport Urządzenia elektronicznego odbywa się w sposób wskazany przez Kupującego i na jego koszt:
   1. Na podany przez Sprzedawcę adres e-mail zostanie wysłany adres URL, z którego można otrzymać unikalny kod wysyłkowy niezbędny do nadania przesyłki za pośrednictwem InPost.
   2. W przypadku braku możliwości zorganizowania dostawy za pośrednictwem InPost, Kupujący udostępni Sprzedawcy inny sposób dostawy.
  3. Sprzedawca zobowiązany jest dołożyć wszelkiej staranności przy przygotowywaniu przesyłki: Urządzenie elektroniczne należy zapakować w kartonowe opakowanie, zabezpieczając je np. folią bąbelkową, pianką, styropianem w taki sposób, by zapobiec przesuwaniu się Urządzenia w opakowaniu i powstaniu uszkodzeń.
  4. W przypadku, gdy Sprzedawca podpisuje Umowę Sprzedaży ręcznie, jest zobowiązany dołączyć podpisany egzemplarz do przesyłki z Urządzeniem elektronicznym. W przeciwnym razie koszt oddzielnej przesyłki z Umową Sprzedaży ponosi Sprzedawca.


 2. Odbiór Urządzenia elektronicznego
  1. Kupujący po otrzymaniu Urządzenia elektronicznego przywraca ustawienia fabryczne i usuwa wszelkie dane za pośrednictwem certyfikowanego Oprogramowania.
  2. Kupujący po otrzymaniu Urządzenia elektronicznego ma prawo wykonać ponowną wycenę Urządzenia elektronicznego.


 3. Wypłata środków
  1. Wypłata środków za odkupione Urządzenie elektroniczne nastąpi po dostarczeniu do Kupującego przesyłki z Urządzeniem elektronicznym oraz egzemplarza prawidłowo podpisanej Umowy Sprzedaży.
  2. Kupujący zobowiązuje się do przelania środków za odkupione Urządzenie elektroniczne na numer konta bankowego podany przez Sprzedawcę w Umowie Sprzedaży w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Urządzenia i Umowy, przy czym, jeśli Urządzenie i Umowa są dostarczane w odrębnych przesyłkach, wówczas za dzień otrzymania uważa się dzień dostarczenia późniejszej z nich.
  3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków w przypadku, gdy:
   1. przesłane Urządzenie będzie mieć inny IMEI/SN niż zapisany w Umowie Sprzedaży;
   2. przesłane Urządzenie zablokowane jest hasłem, ma aktywne Apple ID, blokadę MDM lub inne ograniczenia korzystania
   3. stan wizualny, techniczny lub prawny przesłanego Urządzenia będzie odbiegać od zapisanego w Certyfikacie wyceny
  4. W przypadku odmowy opisanej w pkt. 5.3 Kupujący odeśle Urządzenie elektroniczne na koszt Sprzedawcy.
  5. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzymał środki za Urządzenie, o którym następnie Kupujący dowie się, że ma problem związany z własnością (np. pochodzi z kradzieży), Sprzedawca zgadza się zwrócić otrzymane środki w całości w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku Kupującego w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie dochodzenia w sprawie własności Urządzenia.
 1. Rezygnacja ze sprzedaży/odkupu Urządzenia elektronicznego
  1. Sprzedawca może zrezygnować ze sprzedaży urządzenia elektronicznego w każdym momencie przed podpisaniem Umowy Sprzedaży bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.
  2. Kupujący zastrzega sobie prawo do rezygnacji z odkupu Urządzenia elektronicznego w przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy prawidłowo podpisanej Umowy Sprzedaży lub Urządzenia elektronicznego w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych do daty nadania maila z Umową Sprzedaży.


 2. Prawo odstąpienia od Umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. W przypadku Umowy Sprzedaży, gdzie Konsumentem jest Sprzedawcą i nie zachodzi okoliczność dostarczenia towaru przez przedsiębiorcę (Kupującego), bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik należy wysłać mailem na adres odkupione@zmholding.pl
  4. Przedsiębiorca (Kupujący) ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
  6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu otrzymanej ceny.
  7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący zwróci Konsumentowi (Sprzedawcy) dostarczone przez niego urządzenia.
  8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument (Sprzedawca).
  9. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący może wstrzymać się ze zwrotem urządzeń dostarczonych przez Konsumenta (Sprzedawcę), do chwili otrzymania zwrotu ceny. Po otrzymaniu zwrotu ceny Kupujący odeśle Urządzenie na podany w Oświadczeniu adres w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu ceny.
  10. Kupujący po otrzymaniu od Konsumenta (Sprzedającego) Oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie wyśle na podany w umowie adres mailowy Konsumenta informację zawierającą:
   1. koszt zwrotu produktu
   2. numer rachunku bankowego, na który Konsument (Sprzedawca) na przelać kwotę pokrywającą koszt zwrotu produktu oraz cenę za produkt, jeżeli Kupujący już ją zapłacił.
  11. W przypadku braku zwrotu ceny za Urządzenie, od Umowy Sprzedaży którego Sprzedawca chce odstąpić, braku dyspozycji Sprzedającego co do odesłania urządzenia, lub nieopłacenia przesyłki i jednoczesnym braku dyspozycji co do dalszego losu urządzenia, poczytuje się to za jego porzucenie, jego własność przechodzi na Kupującego po 60 dniach bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
  Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania danych osobowych Sprzedawcy, które zostały pozyskane w związku ze sprzedażą urządzenia elektronicznego w procesie zdalnym.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) spółka ZM Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Sprzedawcy jest spółka ZM Holding spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON: 146962325, kapitał zakładowy 113.600,00 zł, opłacony w całości (dalej: „ZM Holding”);
 2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: Stanisława Kulczyńskiego 2,
  02-777 Warszawa, e-mail: dane@hokolab.com;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy sprzedaży telefonu zawartej pomiędzy Sprzedawcą
   a ZM Holding (art. 6 ust. 1 lit. b);
  2. wykonania obowiązków ZM Holding wynikających z przepisów prawa w zakresie gromadzenia dokumentacji księgowej i rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c);
  3. realizacji ewentualnych roszczeń ZM Holding w stosunku do Sprzedawcy wynikających z rękojmi w związku z zawartą umową sprzedaży telefonu (art. 6 ust. 1 lit. f) ;
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit c, lit f RODO.
 4. Dane osobowe w ZM Holding będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do terminu realizacji ewentualnych roszczeń ZM Holding, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń wobec Sprzedawcy oraz obowiązków ZM Holding w odniesieniu do obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i rachunkowych
 5. Sprzedawca posiada prawo do żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danym w dowolnym momencie
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 7. W ramach realizacji umowy sprzedaży dane Sprzedawcy mogą zostać przekazane
  do podmiotów współpracujących z ZM Holding tj.:
  1. biuro księgowe, biuro prawne, firma kurierska
  2. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. firma IT)
  3. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Sprzedawcy nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej z ZM Holding.
 11. ZM Holding oświadcza, że nie będzie podejmował decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Sprzedawcy skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływało na Sprzedawcę.
 1. Reklamacje
  1. Sprzedawca może złożyć reklamację, jeśli uzna, Kupujący nie realizuje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, na adres mailowy hokoback@zmholding.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Sprzedawcy umożliwiające jego identyfikację, dane kontaktowe (w tym adres mailowy) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  4. W przypadku konieczności uzupełnienia danych lub informacji, Kupujący przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Sprzedawcy z prośbą o ich uzupełnienie.
  5. Kupujący rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej w prawidłowej i kompletnej formie, przy czym zastrzega sobie możliwość odmowy rozpatrzenia reklamacji, która zostanie złożona po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.


 2. Postanowienia końcowe
  1. ZM Holding sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Usługi Odkupu w dowolnym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.vedion.pl. Zmiany Regulaminu Usługi Odkupu urządzenia elektronicznego zdalnego wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.
  2. Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie Usługi Odkupu podlegają przepisom prawa polskiego.
  3. Spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Do pobrania Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy